รับตรง อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 60 รวม 185 คน
 • 18 May 2017
 • 261
 • 0
      รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญาตรีสาขา อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตส...
อ่านต่อ
รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต ลาดกระบัง 60
 • 26 May 2017
 • 197
 • 0
      โควตานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระ...
อ่านต่อ
รับตรง สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 60
 • 26 May 2017
 • 185
 • 0
      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตาม...
อ่านต่อ
รับตรง โควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 60 รอบ 2
 • 26 May 2017
 • 163
 • 0
ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 25...
อ่านต่อ
รับตรง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ 60 รอบ 4
 • 26 May 2017
 • 166
 • 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 3 หลักสูตรนานาช...
อ่านต่อ
รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 60
 • 26 May 2017
 • 197
 • 0
      รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 60 เปิดรับ 4 สาขาวิชาได้แก่  สาขาไฟฟ้า...
อ่านต่อ
รับตรง อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 60 รวม 185 คน
 • 26 May 2017
 • 187
 • 0
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญาตรีสาขา อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษ...
อ่านต่อ
รับตรง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ อัญมณีและเครื่องประดับ มศว 2...
 • 26 May 2017
 • 195
 • 0
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็น นิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 25...
อ่านต่อ
รับตรง ราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 60 รอบ 2
 • 26 May 2017
 • 178
 • 0
        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรงครั้งที่ 2 ป...
อ่านต่อ
รับตรง คณะการบริหารและการจัดการ นานาชาติ ลาดกระบัง 60 จำนวน 100 คน
 • 26 May 2017
 • 157
 • 0
รับตรง คณะการบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดระบัง จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อ...
อ่านต่อ
รับตรง โครงการภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 60
 • 26 May 2017
 • 161
 • 0
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีโครงการภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปร...
อ่านต่อ
รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 60 รอบ 2 จำนวน 1,440 คน
 • 26 May 2017
 • 152
 • 0
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัคร โควตาขยายโอกาสทางก...
อ่านต่อ
รับตรง ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 2560
 • 26 May 2017
 • 193
 • 0
การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป คณะรัฐศา...
อ่านต่อ
รับตรง โครงการสมทบพิเศษ โดยใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT พระนครเหนือ 60
 • 26 May 2017
 • 197
 • 0
โครงการสมทบพิเศษ  มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6  ปวช. ที่มีผ...
อ่านต่อ
รับตรง ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 60 รอบ 3 รวม 2,326 คน
 • 26 May 2017
 • 180
 • 0
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง รอบส...
อ่านต่อ
รับตรง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแส...
 • 26 May 2017
 • 150
 • 0
ครงการรับเข้าศึกษาระบบรับตรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต...
อ่านต่อ
รับตรง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60
 • 26 May 2017
 • 178
 • 0
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโ...
อ่านต่อ
รับตรง วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ 60
 • 26 May 2017
 • 151
 • 0
รับตรง สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2560...
อ่านต่อ
รับตรง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 60 รอบ 2
 • 26 May 2017
 • 201
 • 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีประกาศรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น ม.6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี...
อ่านต่อ
รับตรง โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 60
 • 26 May 2017
 • 172
 • 0
รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2560 โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (บางเขน) สมัครด้วยตนเอง วัน...
อ่านต่อ
รับตรง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 60 รอบ2 และ ทุนการศึกษา เรียนฟรี 4 ปี+เงินค่าใช้...
 • 29 May 2017
 • 147
 • 0
วิทยาลัยเซนหลุย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตา โดยระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560 รอบ2   และ ทุนการศึกษา ในคณะจิ...
อ่านต่อ
รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แม่ฟ้าหลวง 60 รอบ 2
 • 29 May 2017
 • 161
 • 0
      ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ร...
อ่านต่อ
THE BIG CAMP 2017 FUNFAIR กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่
 • 30 May 2017
 • 6343
 • 0
  >>>>ประมวลภาพกิจกรรม<<<<    ค่ายเตรียมความพร้อม ม.ต้น คลิกที่นี่ ค่าย...
อ่านต่อ
รวมคณะและสาขาที่ใช้เฉพาะคะแนนGAT
 • 1 June 2017
 • 6269
 • 0
รวมคณะและสาขาที่ใช้เฉพาะคะแนนGAT จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย GPAX 20% O-net 30% และ GAT 50% -คณะจิตวิทยา รูปแบบที่ 3 -คณ...
อ่านต่อ
เปิดระบบ TCAS61 มีคณะไหนมหาวิทยาลัยไหนไปดูกัน
 • 3 June 2017
 • 2097
 • 0
เปิดระบบ TCAS61 มีคณะไหนมหาวิทยาลัยไหนไปดูกัน วานนี้ที่ ทอป สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ประกาศระบบ...
อ่านต่อ
THE BIG CAMP 2017 FUNFAIR
 • 5 June 2017
 • 693
 • 0
  กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่!!!!THE BIG CAMP 2017 FUNFAIR ***********************************...
อ่านต่อ
รวมโควตามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 61
 • 8 June 2017
 • 492
 • 0
ข้อมูลการรับเข้าศึกษา    รอบที่ 1/1 และรอบที่ 1/2 รับแบบ Portfolio  รอ...
อ่านต่อ
กสพท
 • 8 June 2017
 • 523
 • 0
กสพท. ที่ได้ยินกันคุ้นหูหรือเรียกจนติดปาก คือชื่อย่อ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศ...
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา
 • 25 June 2017
 • 552
 • 0
ประกาศรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่  023/2560 เรื่อง&...
อ่านต่อ
สมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบตรงและสอบชิงทุน
 • 25 June 2017
 • 638
 • 0
ประกาศรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบตรงและสอบชิงทุน ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่  025/...
อ่านต่อ
ระเบียบการ รับตรงทั้ง 4 รอบ คณะเภสัชศาสตร์ ม. ขอนแก่น 61 รวม 185 คน
 • 16 September 2017
 • 323
 • 0
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการปกติ/โครงการพิเศษ และ โครงการพิเศษนานาชาติ คณะ...
อ่านต่อ
Update ระเบียบการ ระบบรับตรง (โควตา) ม.นเรศวร 2561 จำนวน 3,366 คน
 • 16 September 2017
 • 223
 • 0
การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริ...
อ่านต่อ
รับตรง รอบที่ 1/1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเก่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา...
 • 16 September 2017
 • 135
 • 0
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Portfolio รอบที่ 1/1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเก่...
อ่านต่อ
รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 1/2 โควตาพิเศษสำนักวิชา ม.แม่ฟ้าหลวง 61 รวม 810 คน
 • 16 September 2017
 • 130
 • 0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Portfolio รอบที่ 1/2โควตาพิเศษส...
อ่านต่อ
Update ระเบียบการ+ใบสมัคร รับตรงรอบที่ 1 Porfolio 14 โครงการ จุฬาฯ 2561
 • 16 September 2017
 • 221
 • 0
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561ตอนนี้ Update ข้อมูลระเบ...
อ่านต่อ
รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 1 PORTFOLIO พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 61...
 • 16 September 2017
 • 217
 • 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยา...
อ่านต่อ